صدای فردا

«آگاهی، مبارزه، دموکراسی»

اخبار روز جهان

اختلال جز ئی اینترنت موبایل در ایران

اطلاعات نت بلاکس نشانگر اثر بالا ی این اختلال  بر روی شبکه ایرانس ل  می باشد.
مدت زمان ا ین اختلال در حدود دو و نیم ساعت اعلام شده است.