صدای فردا

«آگاهی، مبارزه، دموکراسی»

ایران قبل از 57

نوذر آزادی، هنرمند محبوب ساله ای دور ایران بعد از ده هها ممنو عیت فعالیت و تبعید اجباری، چشم از جهان فرو بست. شخص یتی که او با هنر کمنظیرش خلق کرد یعنی آقای قاطبه، درکنار صمد آقا و مرادبرقی بخشی از خاطرات شیرین دوران کود کی و نوجوانی من را تشکیل میدهند. فقدان نوذر آزادی را به خانواده و دوستانش، و نیز جامعه هنری ایران تسلیت می گویم .