صدای فردا

«آگاهی، مبارزه، دموکراسی»

شهروندان دیگر کشورها

ارمنستان، پاشینیان موافق انتخابات زودرس                    

در ارمنستان، در حالی که بحران سیاسی چند ماهی سایه روی این کشور انداخته است، طرفداران و مخالفان نخست وزیر دیروز در ایروان به خیابانها آمدند. 
حامیان او پای سخنرانیش در میدان جمهوری ایستادند و مخالفینش نیز در باقی خیابان های شهر علیه او شعار دادند.