صدای فردا

«آگاهی، مبارزه، دموکراسی»

مرامنامه خبرنگاری رسانه صدای طهران

مرامنامه خبرنگاری رسانه صدای طهران

رسانه صدای طهران به عنوان یک منبع اطلاعات علیه رژیم خونخوار اسلامی حاکم ایران و خبر قابل اعتماد از سال 2021 آغاز شد. دقت، جامعیت، عینیت، واقع بینی و بیطرفی در اخبار و گزارشها، انتظار شنوندگان و بینندگان رسانه صدای طهران است. منشور رسانه صدای طهران این معیارها را به عنوان قانون کار خود منعکس کرده است. به همین دلیل رسانه صدای طهران برای مردم و ملتهای سراسر جهان الهام بخش است.
خلاصه

بر اساس اصولی که در منشور رسانه صدای طهران آمده است، خبرنگاران و گزارشگران باید همیشه ملاحظه دقت و عینیت را بنمایند. آنها سخنگوی هیچ دولتی نیستند. آنها هیچ کمکی از دولتها یا سازمانهای وابسته به مقامهای دولتی نمی گیرند و از این گذشته کارمندان رسانه صدای طهران، پایبند اصول اخلاقی تعیین شده در سازمان خود هستند، در پی کمال حرفه ای اند و از جانبداری در خبررسانی خودداری می کنند.
رسانه صدای طهران در حال حاضر ماموریت خود را در عصر پس از جنگ سرد و در دنیائی پر آشوب و بی ثبات انجام می دهد. اطلاع رسانی دقیق، متوازن و کامل به جهانیان و به ویژه آنهائی که از دسترسی به آن محروم شده اند، به منافع ملی ایرانیان کمک می کند، و منبع الهام و امید برای افرادی ست که به دموکراسی و آزادی ایمان دارند.

نظام نامه

باید تمام گزارشگران، مدیران، و ویراستاران دست اندر کار تولید برنامه ها در اتاق مرکزی خبر رسانه صدای طهران پایبند اصول زیر باشند:

منابع اخبار

* منابع اخبار رسانه صدای طهران باید دقیق، اصیل، قابل تحقیق و قابل جستجو باشد. اخبار رسانه صدای طهران باید معمولا بر اساس دست کم از دو منبع مستقل باشد. گزارشگران و کارشناسان رسانه صدای طهران، در همه بخشها و برنامه ها، باید صحت هر خبر و گزارش را که می نویسند، با دست کم دو منبع تحقیق کنند. تنها استثنای این قاعده، خبر و گزارشی است که مستقیما به تائید یکی از خبرنگاران و گزارشگران رسانه صدای طهران از محل واقعه رسیده باشد؛ و یا از بیانیه های رسمی کشور یا نهادهای دولتی بدست آمده باشد. در آن موارد نادر، زمانی که یک منبع به اصطلاح دست دوم، خبر انحصاری مهمی را پخش می کند (مانند مصاحبه اختصاصی با عالی ترین مقام یک کشور یا فردی خبر ساز)، می توان آن را با ذکر منبع مورد استفاده قرار داد.

دقت و توازن

* دقت و توازن اهمیت بسیار دارند و اولویت اصلی رسانه صدای طهران شمرده می شوند. دقت هم در اتاق مرکزی خبر و هم در تمام بخش های رسانه صدای طهران همیشه بر سرعت مقدم است. این رسانه از لحاظ قانونی موظف است نمائی کلی و فراگیر از وقایع را به شنونده یا بیننده عرضه کرده و آن را بصورت قابل اتکا و بدون تعصب گزارش کند. در صورتیکه در یکی از گزارشهای رسانه صدای طهران مطلبی از قلم افتاده و یا به اشتباه گزارش شده باشد، سازمان متعهد است در اولین فرصت ممکن آن را تصحیح و به اطلاع شنوندگان یا بینندگان خود برساند.

* رسانه صدای طهران هوشیار است، و هیچ برنامه ای نباید تحت تاثیر اقدامات گروههای فشار داخلی یا خارجی، برای استفاده از برنامه های رسانه صدای طهران بعنوان سکوئی تبلیغاتی جهت ارائه و پخش نظراتشان، قرار بگیرد. این موضوع درباره همه برنامه ها صادق است، از جمله در بررسی مطبوعات، یا پخش نظرات گوناگون از نامه ها، یا نظرات شنوندگان و بینندگان در برنامه های زنده و پاسخ به تلفنها. در مورد پاسخ به تلفنها نظرات یک طرفه، در صورت فقدان تلفن کننده یا مصاحبه شنونده ای که نظرات طرف دیگر را بگوید، باید از سوی مجری یا مصاحبه کننده مورد چالش قرار بگیرد و نظرات بدیل و مخالف تلفن کننده یا مصاحبه شونده، توسط مجری نمایندگی شود. در مصاحبه افراد معتبر و صاحب نام (مانند رئیس یک کشور)، و در صورت درخواست او، رئوس مطالب مورد بحث را می توان قبل از آغاز مصاحبه به اطلاع وی رساند. با این حال، گزارشگران و خبرنگاران رسانه صدای طهران، همیشه حق و مسئولیت تعقیب مصاحبه از زاویای خبری، از جمله طرح سئوالات از پیش اعلام نشده را برای خود محفوظ می دارند.

* زمانیکه رسانه صدای طهران اتهام یک فرد، گروه یا نهاد را علیه دیگر افراد، گروهها یا نهادها را، در قالب یکی از گزارشهای خود می آورد، و یا فقط یک سوی یک موضوع جنجالی را نشان می دهد، پاسخ یا گزارشی متوازن کننده آن نیز باید در اولین فرصت عرضه شود. اگر اطلاعات متوازن کننده را نتوان تا زمان پخش برنامه بدست آورد یا تهیه کرد، یا شخص مورد اتهام نظر خود را مطرح نکند، صدای طهران وظیفه دارد آن را در گزارش نخست خود به اطلاع شنوندگان و بینندگان برساند، و در صورت کسب اطلاعات متوازن کننده، آنها را به محض دریافت و در اولین فرصت پخش کند.

بی طرفی

* رسانه صدای طهران همانگونه که پدران بنیانگذار این ملت گفته اند اندیشه انسان را محترم می شمارد. صدای طهران متعهد است رویداد ها را کامل و بی طرفانه گزارش کند. گزارشگران صدای طهران اطلاعات را فقط بر اساس ارزش آن ارزیابی می کنند. تحریک به خشونت، دخالت احساسات و تاثیرپذیری، قضاوتهای شخصی، و تاکیدهای گمراه کننده را رد می کنند. ماخذها باید به طور مشخص و کامل ذکر شود.

* گزارشگران رسانه صدای طهران باید با باریک بینی از هرگونه جعل، تحریف و به کار بردن احساسات در اخبار و گزارشهای روزمره جلوگیری کنند. اگر بخشی از صدای به کار رفته در گزارشی از یک رویداد، بیانگر نگاه گزارشگر باشد، باید بخش دیگری از صدا بازتاب آن رویداد به طور کامل و متوازن باشد. اگرصدای یک گزارش متعلق به محل رویداد نباشد و احتمال و خطر گمراهی بیننده و شنونده را بوجود آورد، آن صدا پخش نخواهد شد.

جامع و مانع بودن گزارش

* رسانه صدای طهران رویدادهای ایران و جهان را به طور جامع و به موقع گزارش می دهد. یعنی صدای آمریکا دائما مراقب و گوش بزنگ است تا آخرین تحولات گوناگون سیاسی، منطقه ای، فرهنگی، قومی، مذهبی، و اجتماعی آمریکا و جهان را منعکس کند. برنامه های رسانه صدای طهران نمایانگر بهترین تلاش تیم خبری به منظور جستجو و گزارش جامع رویدادها و گزارشهاست.

* گزارشگران رسانه صدای طهران باید از به کارگیری شیوه های گویندگی و یا مصاحبه هایی که رنگ حزبی و گروهی و تعصب داشته باشد حذر کنند. از موسیقی به منظور القاء نظرات استفاده نمی شود. روزنامه نگاران رسانه صدای طهران و تمامی دست اندرکاران خبری باید از انتشار هر گونه عمل یا بیانیه ای که نشان از طرفداری حزبی یا گروهی داشته باشد، پرهیز کنند.

رویه

* گویندگان رسانه صدای طهران به هنگام انجام وظیفه نظرهای سیاسی شخصی خود را دخالت نمی دهند. دقت، کیفیت، و اعتبار مهم ترین سرمایه رسانه صدای طهران است. و درک شنوندگان باید این باشد که رسانه صدای طهران منبع درست و عینی خبرها و اطلاعات از جهان، منطقه آنها و ایران است.

علاوه بر این اصول و استانداردهای روزنامه نگاری؛ کارکنان رسانه صدای طهران آگاهند که رفتار آنان در محل کار و خارج از آن می تواند بر اعتبار رسانه صدای طهران تاثیر داشته باشد. آنان به بالاترین معیارهای حرفه ژورنالیسم متعهدند. برای کار گروهی، نیت خوب، مباحثه های متمدنانه در محل کار و با همکاران خود در تمام جهان تلاش می کنند تا بر اعتبار و تاثیر رسانه صدای طهران بیفزایند.